آموزش آمار و نرم افزار های آماری

فروشگاه فایل های آموزشی آماری و نرم افزار های آماری

فیلم های آموزشی روشهای ناپارامتری

 فیلم های آموزشی  روشهای ناپارامتری

 

در این فیلم های آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود .

رتبه بندی چیست؟ چگونه رتبه بندی کنیم
آزمون علامت چیست؟ و کاربردهای آزمون علامت
مثال برای آزمون علامت
آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون
مثال آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون
آزمون مجموع رتبه ها آزمون u آزمون من ویتنی
مثال آزمون مجموع رتبه ها آزمون u آزمون من ویتنی
آزمون مجموع رتبه ها آزمون H آزمون کراسکال و آلیس
مثال آزمون مجموع رتبه ها آزمون H آزمون کراسکال و آلیس
آزمون استقلال آزمون تصادفی بودن آزمون ردیف ها آزمون گردش
ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن
آزمون کولموگروف اسمیرنوف آزمون همگونی یا آزمون نیکویی برازش
آزمون فریدمنپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 12,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
16-1_2101554_3570.zip14.4 MB
16-2_2101554_6704.zip16.8 MB
16-3_2101554_3576.zip20 MB
16-4_2101554_9409.zip12.9 MB
16-5_2101554_8375.zip22.8 MB
16-6_2101554_5209.zip16.5 MB
16-7_2101554_7215.zip18.3 MB
16-8_2101554_8457.zip9.3 MB
16-9_2101554_1150.zip15.4 MB
16-10_2101554_8350.zip15.8 MB
16-11_2101554_9434.zip18.7 MB
16-12_2101554_5127.zip26.1 MB
16-13_2101554_7176.zip22.5 MB

فیلم های آموزشی آزمون کای مربع کای دو

 فیلم های آموزشی  آزمون کای مربع کای دو   در این فیلم های آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود . آزمون استقلال کای دو ( کای مربع) مثال برای آزمون استقلال کای دو ( کای مربع) آزمون نیکویی برازش توزیع نرمال آزمون نیکویی برازش توزیع پواسون ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

فیلم های آموزشی آمار توصیفی شاخص های مرکزی و پراکندگی

در این فیلم های آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود . محاسبه میانگین و میانگین وزنی محاسبه میانگین تقریبی جدول توزیع فراوانی محاسبه میانه محاسبه تقریبی میانه در جدول توزیع فراوانی محاسبه تقریبی مد درجدول توزیع فراوانی محاسبه تقریبی صدک و چارک درجدول توزیع فراوانی محاسبه واریانس محاسبه واریانس تقریبی در جدول توزیع فراوانی مثال برای محاسبه تقریبی واریانس در جدول فراوانی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

فیلم های آموزشی تحلیل واریانس آنالیز واریانس

فیلم های آموزشی تحلیل واریانس آنالیز واریانس در این فیلم های آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود . تحلیل واریانس چیست؟ تحلیل واریانس یک عامله (آنالیز واریانس یک طرفه) طرح آزمایشها تحلیل واریانس دو عامله (آنالیز واریانس دو طرفه) طرح بلوکی تحلیل واریانس دو عامله با تاثیر متقابل مقایسه های چندگانه  مقایسه میانگین چند جامعه تحلیل واریانس مقایسه کمترین تفاوت معنی دار روش lsd  تحلیل واریانس مقایسه تفاوت معنی دار راستین توکی&n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

فیلم های آموزشی فاصله اطمینان

فیلم های آموزشی فاصله اطمینان در این فیلم های آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود . تخمین فاصله ای (برآورد فاصله اطمینان) میانگین جامعه ی آماری قضیه چی بی شف (چبیشف) و فاصله اطمینان تخمین فاصله ای (برآورد فاصله اطمینان) تفاضل میانگین دو جامعه ی آماری تخمین فاصله ای (برآورد فاصله اطمینان) نسبت موفقیت جامعه ی آماری تخمین فاصله ای (برآورد فاصله اطمینان) تفاضل نسبت موفقیت در دو جامعه ی آماری تعیین اندازه نمونه تخمین فاصله ای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

فیلم های آموزشی آزمون فرض ها

فیلم های آموزشی آزمون فرض ها در این فیلم های آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود . چه زمانی لازم است فرض آماری انجام شود فرض آماری چیست؟ فرض صفر چیست؟ فرض مقابل چیست؟ چگونه فرض صفر و فرض مقابل را مشخص می کنیم. ناحیه بحرانی چیست؟ سطح معنی داری چیست؟ خطای نوع اول چیست؟ خطای نوع دوم چیست؟ آزمون فرض آماری میانگین یک جامعه آزمون مقایسه میانگین دو جامعه آماری آزمون مقایسه زوجها آزمون فرض نسبت موفقیت در جامعه آزمون فرض مقایسه نسبت م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

فیلم های آموزشی رگرسیون خطی ساده و همبستگی

فیلم های آموزشی رگرسیون خطی ساده و همبستگی در این فیلم های آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود . برازش خط رگرسیون به روش حداقل توانهای دوم خطا رگرسیون و استنباط آماری رگرسیون و تحلیل واریانس مثال برازش خط رگرسیون مثال آزمون و فاصله اطمینان شیب خط مثال آزمون و فاصله اطمینان عرض از مبدا مثال برای پیش بینی پاسخ یک مقدار معین مثال برای تحلیل واریانس در رگرسیون تشخیص مشاهده با نفوذ بالا خود همبستگی و آزمون دوربین واتسون ضریب تعین و ضریب هم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان