آموزش آمار و نرم افزار های آماری

فروشگاه فایل های آموزشی آماری و نرم افزار های آماری

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
توصیف مقداری مشاهدات طبقه بندی شده ( محاسبه شاخصهای آماری در جدول فراوانی) 12,000 تومان
طبقه بندی (جدول فراوانی) و توصیف هندسی مشاهدات آماری 11,000 تومان
مطالعه توصیفی داده های طبقه بندی نشده 12,000 تومان
قیلم آموزشی مبانی احتمال و اصول شمارش 12,000 تومان
فیلم های آموزشی روشهای ناپارامتری 12,000 تومان
فیلم های آموزشی آزمون کای مربع کای دو 11,000 تومان
فیلم های آموزشی آمار توصیفی شاخص های مرکزی و پراکندگی 12,000 تومان
فیلم های آموزشی تحلیل واریانس آنالیز واریانس 12,000 تومان
فیلم های آموزشی فاصله اطمینان 12,000 تومان
فیلم های آموزشی آزمون فرض ها 12,000 تومان
فیلم های آموزشی رگرسیون خطی ساده و همبستگی 12,000 تومان
فیلم آموزشی توزیع فوق هندسی چیست؟ 6,000 تومان
توزیع دو جمله ای منفی زمان انتظار پاسگال هندسی 6,000 تومان
فیلم آموزشی توزیع نمایی 6,000 تومان
فیلم آموزشی توزیع یکنواخت گسسته و توزیع یکنواخت پیوسته 6,000 تومان
فیلم آموزشی امید ریاضی و واریانس متغیر تصادفی 8,000 تومان
فیلم آموزشی متغیر تصادفی، تابع احتمال، تابع توزیع تجمعی چیست؟ 10,000 تومان
فیلم آموزشی توزیع پواسون چیست؟ 7,000 تومان
فیلم آموزشی توزیع دو جمله ای چیست؟ 10,000 تومان
فیلم آموزشی تعریف داده های گمشده نامعلوم در نرم افزار SPSS 6,000 تومان
فیلم آموزشی آشنایی مقدماتی با نرم افزار SPSS 10,000 تومان
فیلم آموزشی مقایسه گروه ها و زیر گروه ها در نرم افزار spss 7,000 تومان
فیلم پاسخنامه سوالات آمار کنکور آزمون سراسری ارشد سال 97 رشته اقتصاد 7,000 تومان
فیلم پاسخنامه سوالات آمار کنکور آزمون سراسری دکتری سال 98 رشته اقتصاد 7,000 تومان
فیلم آموزشی نرمال کردن مشاهدات با استفاده از روش کاکس باکس در نرم افزار مینی تب minitab 7,000 تومان
فیلم آموزشی تحلیل واریانس طرح بلوکی کامل تصادفی شده در نرم افزار SPSS 10,000 تومان
فیلم آموزشی وارد کردن داده های پرسشنامه ای در نرم افزار spss 6,000 تومان
فیلم آموزشی تحلیل واریانس یک طرفه در نرم افزار spss آنالیز واریانس آزمون برابری میانگین چند جامعه مستقل 10,000 تومان
دانلود فیلم آموزشی شمارش پاسخ ها جدول متقاطع آزمون استقلال در نرم افزار SPSS 10,000 تومان
فیلم آموزشی انجام آزمون ویلکاکسون برای یک جامعه در نرم افزار MINITAB 7,000 تومان
فیلم آموزشی انجام آزمون فرضیه مقایسه میانگین دو جامعه مستقل در نرم افزار EVIEWS ایویوز 7,000 تومان
فیلم آموزشی انجام آزمون فرضیه مقایسه میانگین دو جامعه مستقل در نرم افزار STATA استتا 7,000 تومان
فیلم آموزشی انجام آزمون فرضیه مقایسه میانگین دو جامعه مستقل در نرم افزار MINITAB مینی تب 6,000 تومان
فیلم آموزشی انجام آزمون فرضیه مقایسه میانگین دو جامعه مستقل در نرم افزار SPSS 6,000 تومان
فیلم آموزشی انجام آزمون فرضیه دو میانگین وابسته ( مقایسه های زوجی) در نرم افزار EVIEWS ایویوز 6,000 تومان
فیلم آموزشی انجام آزمون فرضیه دو میانگین وابسته ( مقایسه های زوجی) در نرم افزار STATA 6,000 تومان
فیلم آموزشی انجام آزمون فرضیه دو میانگین وابسته ( مقایسه های زوجی) در نرم افزار MINITAB مینی تب 6,000 تومان
فیلم آموزشی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار MINITAB مینی تب 6,000 تومان
فیلم آموزشی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار STATA استتا 6,000 تومان
فیلم آموزشی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار Eviews ایویوز 6,000 تومان
فیلم آموزشی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار SAS 6,000 تومان
فیلم آموزشی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار SPSS 6,000 تومان
فیلم آموزشی انجام آزمون ویلکاکسون برای یک جامعه در نرم افزار SPSS 6,000 تومان
فیلم آموزشی انجام آزمون علامت برای یک جامعه در نرم افزار SPSS 7,000 تومان
فیلم آموزشی نمونه گیری و توزیعهای نمونه گیری 6,500 تومان
فیلم آموزشی آزمون نیکویی برازش توزیع نرمال 7,000 تومان
فیلم آموزشی مثال برای آزمون استقلال کای دو ( کای مربع) 6,000 تومان
فیلم آموزشی آزمون استقلال کای دو ( کای مربع) 6,000 تومان
فیلم آموزشی نحوه استفاده از جدول f فیشر 6,000 تومان
فیلم آموزشی مثال فاصله اطمینان واریانس جامعه و نحوه استفاده از جدول کای دو 6,000 تومان
فیلم آموزشی ساختن فاصله اطمینان واریانس جامعه 6,000 تومان
فیلم آموزشی ساختن فاصله اطمینان نسبت موفقیت جامعه 6,000 تومان
فیلم آموزشی ساختن فاصله اطمینان تفاضل میانگین دو جامعه 6,000 تومان
فیلم آموزشی ساختن فاصله اطمینان میانگین جامعه 6,000 تومان
فیلم آموزشی آزمون فرض آماری برای مقایسه واریانس دو جامعه 6,000 تومان
فیلم آموزشی آزمون فرض آماری واریانس جامعه 6,000 تومان
فیلم آموزشی آزمون فرض مقایسه نسبت موفقیت در دو جامعه آماری 6,000 تومان
فیلم آموزشی آزمون فرض نسبت موفقیت در جامعه 6,000 تومان
فیلم آموزشی آزمون مقایسه زوجها آزمون قبل و بعد 6,000 تومان
فیلم آموزشی آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل 6,000 تومان
فیلم آموزشی آزمون فرض آماری میانگین یک جامعه 6,000 تومان
فیلم آموزشی آزمون فرض چیست؟ ناحیه بحرانی چیست؟ 6,000 تومان
فیلم آموزشی تحلیل واریانس مقایسه آزمون شفه 7,000 تومان
فیلم آموزشی تحلیل واریانس مقایسه تفاوت معنی دار راستین توکی hsd 6,000 تومان
فیلم آموزشی تحلیل واریانس مقایسه کمترین تفاوت معنی دار LSD 6,000 تومان
فیلم آموزشی تحلیل واریانس دو عامله و اثر متقابل 7,000 تومان
فیلم آموزشی نمایش برچسب یا نام متغیر در خروجی Spss 6,000 تومان
فیلم آموزشی نحوه ی استفاده از جدول احتمال توزیع نرمال استاندارد 7,000 تومان
ارزش گذاری یا تعریف سطوح متغیر کیفی value label در نرم افزار SPSS 6,000 تومان
به دست آوردن جدول فراوانی در نرم افزار SPSS 7,000 تومان
فیلم آموزشی محاسبه تقریبی آمار توصیفی در نرم افزار spss وزن دهی مشاهدات در نرم افزار spss 8,000 تومان
فیلم آموزشی محاسبه آمار توصیفی در نرم افزار ایویوز EViews 7,000 تومان
فیلم آموزشی محاسبه آمار توصیفی در نرم افزار SAS 7,000 تومان
فیلم آموزشی محاسبه آمار توصیفی در نرم افزار spss روش دوم 7,000 تومان

تعداد صفحه(1):