آموزش آمار و نرم افزار های آماری

فروشگاه فایل های آموزشی آماری و نرم افزار های آماری

فیلم آموزشی ساختن فاصله اطمینان واریانس جامعه

فیلم آموزشی ساختن فاصله اطمینان واریانس جامعه در این فیلم آموزشی روش ساختن فاصله اطمینان واریانس جامعه را توضیح می دهیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی ساختن فاصله اطمینان نسبت موفقیت جامعه

فیلم آموزشی ساختن فاصله اطمینان نسبت موفقیت جامعه در این فیلم آموزشی برآورد فاصله ای نسبت موفقیت جامعه را توضیح می دهیم و با ارائه چند مثال چگونگی ساختن فاصله اطمینان نسبت موفقیت جامعه را بررسی می کنیم. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی ساختن فاصله اطمینان تفاضل میانگین دو جامعه

فیلم آموزشی  ساختن فاصله اطمینان تفاضل میانگین دو جامعه در این فیلم آموزشی  ساختن فاصله اطمینان تفاضل میانگین دو جامعه را توضیح می دهیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی ساختن فاصله اطمینان میانگین جامعه

فیلم آموزشی ساختن فاصله اطمینان میانگین جامعه در این فیلم آموزشی ساختن فاصله اطمینان میانگین جامعه را توضیح می دهیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی آزمون فرض آماری برای مقایسه واریانس دو جامعه

فیلم آموزشی  آزمون فرض آماری برای مقایسه واریانس دو جامعه در این فیلم آموزشی  آزمون فرض آماری برای مقایسه واریانس دو جامعه را توضیح می دهیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی آزمون فرض آماری واریانس جامعه

فیلم آموزشی  آزمون فرض آماری واریانس جامعه در این فیلم آموزشی  آزمون فرض آماری واریانس جامعه را توضیح می دهیم و با ارائه چند مثال نحوه استفاده از آن را توضیح می دهیم   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی آزمون فرض مقایسه نسبت موفقیت در دو جامعه آماری

 فیلم آموزشی  آزمون فرض مقایسه نسبت موفقیت در دو جامعه آماری در این  فیلم آموزشی  آزمون فرض مقایسه نسبت موفقیت در دو جامعه آماری را توضیح می دهیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی آزمون فرض نسبت موفقیت در جامعه

فیلم آموزشی  آزمون فرض نسبت موفقیت در جامعه در این فیلم آموزشی آزمون نسبت موفقیت در جامعه به صورت کامل توضیح داده می شود و در پایان با حل یک مثال روش انجام آزمون را بررسی می کنیم. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی آزمون مقایسه زوجها آزمون قبل و بعد

فیلم آموزشی  آزمون مقایسه زوجها آزمون قبل و بعد در این فیلم آموزشی  آزمون مقایسه زوجها آزمون قبل و بعد را توضیح می دهیم. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل

فیلم آموزشی  آزمون مقایسه میانگین دو جامعه  مستقل در این فیلم آموزشی  آزمون مقایسه میانگین دو جامعه  مستقل توضیح داده می شود ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان
تعداد صفحه(8):