آموزش آمار و نرم افزار های آماری

فروشگاه فایل های آموزشی آماری و نرم افزار های آماری

فیلم آموزشی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار SAS

فیلم آموزشی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار SAS   در این فیلم آموزشی نحوه ی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار SAS توضیح داده می شود و همچنین خروجی نرم افزار و نتایج حاصل به صورت کامل تحلیل می شود. در فیلم دوم توزیع میانگین نمونه در حالت های مختلف بررسی می شود. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار SPSS

 فیلم آموزشی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار SPSS در این فیلم آموزشی نحوه ی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار SPSS توضیح داده می شود و همچنین خروجی نرم افزار و نتایج حاصل به صورت کامل تحلیل می شود. در فیلم دوم توزیع میانگین نمونه در حالت های مختلف بررسی می شود ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی انجام آزمون ویلکاکسون برای یک جامعه در نرم افزار SPSS

فیلم آموزشی انجام آزمون ویلکاکسون برای یک جامعه در نرم افزار SPSS در این فیلم آموزشی نحوه ی انجام آزمون ویلکاکسون  برای یک جامعه در نرم افزار spss توضیح داده می شود و همچنین خروجی نرم افزار و نتایج حاصل به صورت کامل تحلیل می شود. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی انجام آزمون علامت برای یک جامعه در نرم افزار SPSS

 فیلم آموزشی انجام آزمون علامت برای یک جامعه در نرم افزار SPSS در این فیلم آموزشی نحوه ی انجام آزمون علامت برای یک جامعه در نرم افزار spss توضیح داده می شود و همچنین خروجی نرم افزار و نتایج حاصل به صورت کامل تحلیل می شود. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

فیلم آموزشی نمونه گیری و توزیعهای نمونه گیری

فیلم آموزشی نمونه گیری و توزیعهای نمونه گیری در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود . پارامتر چیست؟ آماره چیست؟ توزیع نمونه گیری آماره چیست؟ چرا توزیع نمونه گیری آماره را به دست می اوریم؟ خواص مطلوب آماره ها (کدام آماره بهتر است؟) نااریب بودن چیست؟ (بدون تورش بودن) کارایی برآورد کننده چیست؟ mse چیست؟ قضیه حد مرکزی چیست؟ توزیع نمونه گیری نسبت موفقیت در نمونه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

فیلم آموزشی آزمون نیکویی برازش توزیع نرمال

فیلم آموزشی  آزمون نیکویی برازش توزیع نرمال در این فیلم آموزشی  با ارائه مثال نحوه ی انجام  آزمون نیکویی برازش توزیع نرمال را توضیح می دهیم. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

فیلم آموزشی مثال برای آزمون استقلال کای دو ( کای مربع)

فیلم آموزشی  مثال برای آزمون استقلال کای دو ( کای مربع) در این فیلم آموزشی   با ارائه یک مثال  آزمون استقلال کای دو ( کای مربع) را توضیح می دهیم. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی آزمون استقلال کای دو ( کای مربع)

فیلم آموزشی  آزمون استقلال کای دو ( کای مربع) در این فیلم آموزشی   آزمون استقلال کای دو ( کای مربع) را توضیح می دهیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی نحوه استفاده از جدول f فیشر

فیلم آموزشی نحوه استفاده از جدول f فیشر در این فیلم آموزشی  نحوه استفاده از جدول f فیشر را توضیح می دهیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی مثال فاصله اطمینان واریانس جامعه و نحوه استفاده از جدول کای دو

 فیلم آموزشی مثال فاصله اطمینان واریانس جامعه و نحوه استفاده از جدول کای دو در این  فیلم آموزشی با ارائه یک مثال روش ساختن فاصله اطمینان  واریانس جامعه و نحوه استفاده از جدول کای دو را توضیح می دهیم. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان
تعداد صفحه(8):