آموزش آمار و نرم افزار های آماری

فروشگاه فایل های آموزشی آماری و نرم افزار های آماری

فیلم های آموزشی رگرسیون خطی ساده و همبستگی

فیلم های آموزشی رگرسیون خطی ساده و همبستگی در این فیلم های آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود . برازش خط رگرسیون به روش حداقل توانهای دوم خطا رگرسیون و استنباط آماری رگرسیون و تحلیل واریانس مثال برازش خط رگرسیون مثال آزمون و فاصله اطمینان شیب خط مثال آزمون و فاصله اطمینان عرض از مبدا مثال برای پیش بینی پاسخ یک مقدار معین مثال برای تحلیل واریانس در رگرسیون تشخیص مشاهده با نفوذ بالا خود همبستگی و آزمون دوربین واتسون ضریب تعین و ضریب هم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

فیلم آموزشی توزیع فوق هندسی چیست؟

فیلم آموزشی توزیع فوق هندسی چیست؟ در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود . توزیع فوق هندسی چیست؟ تفاوت توزیع فوق هندسی و توزیع دوجمله ای تابع احتمال توزیع فوق هندسی میانگین و واریانس توزیع فوق هندسی تقریب توزیع فوق هندسی به وسیله توزیع دو جمله ای حل چند مثال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

توزیع دو جمله ای منفی زمان انتظار پاسگال هندسی

توزیع دو جمله ای منفی زمان انتظار پاسگال هندسی   در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود . تفاوت توزیع دوجمله ای منفی و توزیع دوجمله ای ساختار تابع احتمال توزیع دوجمله ای منفی میانگین و واریانس توزیع دو جمله ای منفی تابع احتمال توزیع هندسی میانگین و واریانس توزیع هندسی حل چند مثال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی توزیع نمایی

فیلم آموزشی توزیع نمایی در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود . تابع چگالی توزیع نمایی نمایشی دیگر برای تابع چگالی تزیع نمایی میانگین و اریانس توریع نمایی رابطه توزیع نمایی و توزیع پواسون خاصیت بی حافظه بودن توزیع نمایی چیست حل چند مثال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی توزیع یکنواخت گسسته و توزیع یکنواخت پیوسته

فیلم آموزشی   توزیع یکنواخت گسسته و توزیع یکنواخت پیوسته در این فیلم آموزشی مطالب زیر را توضیح می دهیم توزیع یکنواخت گسسته چیست محاسبه میانگین توزیع یکنواخت گسسته محاسبه واریانس توزیع یکنواخت گسسته حل چند مثال منتخب توزیع یکنواخت پیوسته چیست محاسبه میانگین توزیع یکنواخت پیوسته محاسبه واریانس توزیع یکنواخت پیوسته حل چند مثال منتخب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی امید ریاضی و واریانس متغیر تصادفی

فیلم آموزشی امید ریاضی و واریانس متغیر تصادفی در این فیلم آموزشی مطالب زیر را توضیح می دهیم   امید ریاضی چیست امید ریاضی در حالت گسسته امید ریاضی در حال پیوسته مثال محاسبه امید ریاضی متغیر تصادفی گسسته مثال محاسبه امید ریاضی متغیر تصادفی پیوسته مثال محاسبه امید ریاضی تابع احتمال چند ضابطه خواص امید ریاضی امید ریاضی تابعی از متغیر تصادفی واریانس چیست مثال محاسبه واریانس متغیر تصادفی گسسته مثال محاسبه واریان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

فیلم آموزشی متغیر تصادفی، تابع احتمال، تابع توزیع تجمعی چیست؟

فیلم آموزشی   متغیر تصادفی، تابع احتمال، تابع توزیع تجمعی  چیست؟ در این فیلم آموزشی مباحث زیر به همراه مثال توضیح داده می شود   متغیر تصادفی چیست؟ انواع متغیر تصادفی متغیر تصادفی پیوسته متغیر تصادفی گسسته تابع احتمال چیست تابع چگالی احتمال چیست تابع توزیع تجمعی چیست تابع توزیع تجمعی متغیرهای تصادفی گسسته تابع توزیع تجمعی متغیرهای تصادفی پیوسته محاسبه تابع احتمال با استفاده از توزیع تجمعی در حالت گسسته محاسبه تابع احتمال با استفاده از توزیع تجمعی در حالت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

فیلم آموزشی توزیع پواسون چیست؟

فیلم آموزشی توزیع پواسون چیست؟ در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود . توزیع پواسون چیست میانگین و واریانس توزیع پواسون حل چند مثال نحوه استفاده از جدول توزیع پواسون  تصحیح پیوستگی چیست تقریب توزیع پواسون به وسیله ی توزیع نرمال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

فیلم آموزشی توزیع دو جمله ای چیست؟

فیلم آموزشی توزیع دو جمله ای چیست؟ در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود . آزمایش برنولی چیست توزیع دوجمله ای چیست میانگین و واریانس توزیع دو جمله ای حل چند مثال احتمال موفقیت و نمودار توزیع دو جمله ای محتمل ترین پیشامد در توزیع دو جمله ای؛ در توزیع دو جمله ای بیشترین احتمال در چه نقطه ای رخ می دهد نحوه استفاده از جدول توزیع دو جمله ای تصحیح پیوستگی چیست تقریب توزیع دو جمله ای به وسیله ی توزیع نرمال تقریب توزیع دو جم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

فیلم آموزشی تعریف داده های گمشده نامعلوم در نرم افزار SPSS

فیلم آموزشی تعریف داده های گمشده نامعلوم در نرم افزار SPSS در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود . اطلاعات نامعلوم یا مقادیر گمشده چیست چگونه می توانیم اطلاعات نامعلوم را در نرم افزار SPSS تعریف کنیم. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان
تعداد صفحه(8):