آموزش آمار و نرم افزار های آماری

فروشگاه فایل های آموزشی آماری و نرم افزار های آماری

توصیف مقداری مشاهدات طبقه بندی شده ( محاسبه شاخصهای آماری در جدول فراوانی)

توصیف مقداری مشاهدات طبقه بندی شده ( محاسبه شاخصهای آماری در جدول فراوانی) در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود . محاسبه میانگین در جدول فراوانی محاسبه میانگین به روش کد گذاری محاسبه چندک ها در جدول فراوانی محاسبه چارک ها در جدول فراوانی محاسبه میانه در جدول فراوانی محاسبه دهک ها در جدول فراوانی محاسبه صدک ها در جدول فراوانی محاسبه انحراف متوسط از میانگین در جدول فراوانی محاسبه واریانس در جدول فراوانی محاسبه واریانس به روش تغیر متغیر یا کد گذاری تصحیح واریانس ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

طبقه بندی (جدول فراوانی) و توصیف هندسی مشاهدات آماری

طبقه بندی (جدول فراوانی) و توصیف هندسی مشاهدات آماری در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود . طبقه بندی مشاهدات جدول فراوانی روش ساختن جدول فراوانی فاصله طبقات تعیین تعداد طبقات حدود طبقات طبقات پیوسته طبقات گسسته پیوسته کردن طبقات روش طبقه بندی با تقریب نماینده طبقات، مرکز طبقات، متوسط طبقات توزیع فراوانی نسبی درصد فراوانی نسبی فراوانی تجمعی فراوانی تجمعی نسبی طبقه بندی مشاهدات ناپیوسته (گسسته) نمایش هندسی مشاهدات انواع ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

مطالعه توصیفی داده های طبقه بندی نشده

مطالعه توصیفی داده های طبقه بندی نشده در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود . عملکرد جمع و خواص آن شاخصهای مرکزی میانگین حسابی خواص میانگین میانگین پیراسته میانگین وینزوری میانگین وزنی میانگین هارمونیک میانگین هندسی میانه مد چندک ها چارک ها دهک ها صدک ها شاخصهای پراکندگی دامنه تغیرات دامنه میان چارکی نیم دامنه انحراف چارکی انحراف متوسط از میانگین واریانس انحراف معیار خواص واریانس و انحراف معیار نیمه واریانس ضزیب تغیرات ضریب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان
تعداد صفحه(1):