آموزش آمار و نرم افزار های آماری

فروشگاه فایل های آموزشی آماری و نرم افزار های آماری

فیلم های آموزشی روشهای ناپارامتری

 فیلم های آموزشی  روشهای ناپارامتری   در این فیلم های آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود . رتبه بندی چیست؟ چگونه رتبه بندی کنیم آزمون علامت چیست؟ و کاربردهای آزمون علامت مثال برای آزمون علامت آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون مثال آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون آزمون مجموع رتبه ها آزمون u آزمون من ویتنی مثال آزمون مجموع رتبه ها آزمون u آزمون من ویتنی آزمون مجموع رتبه ها آزمون H آزمون کراسکال و آلیس مثال آزمون مجموع رتب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان
تعداد صفحه(1):