آموزش آمار و نرم افزار های آماری

فروشگاه فایل های آموزشی آماری و نرم افزار های آماری

فیلم های آموزشی آزمون کای مربع کای دو

 فیلم های آموزشی  آزمون کای مربع کای دو   در این فیلم های آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود . آزمون استقلال کای دو ( کای مربع) مثال برای آزمون استقلال کای دو ( کای مربع) آزمون نیکویی برازش توزیع نرمال آزمون نیکویی برازش توزیع پواسون ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان
تعداد صفحه(1):