آموزش آمار و نرم افزار های آماری

فروشگاه فایل های آموزشی آماری و نرم افزار های آماری

فیلم های آموزشی تحلیل واریانس آنالیز واریانس

فیلم های آموزشی تحلیل واریانس آنالیز واریانس در این فیلم های آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود . تحلیل واریانس چیست؟ تحلیل واریانس یک عامله (آنالیز واریانس یک طرفه) طرح آزمایشها تحلیل واریانس دو عامله (آنالیز واریانس دو طرفه) طرح بلوکی تحلیل واریانس دو عامله با تاثیر متقابل مقایسه های چندگانه  مقایسه میانگین چند جامعه تحلیل واریانس مقایسه کمترین تفاوت معنی دار روش lsd  تحلیل واریانس مقایسه تفاوت معنی دار راستین توکی&n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان
تعداد صفحه(1):