آموزش آمار و نرم افزار های آماری

فروشگاه فایل های آموزشی آماری و نرم افزار های آماری

فیلم های آموزشی فاصله اطمینان

فیلم های آموزشی فاصله اطمینان در این فیلم های آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود . تخمین فاصله ای (برآورد فاصله اطمینان) میانگین جامعه ی آماری قضیه چی بی شف (چبیشف) و فاصله اطمینان تخمین فاصله ای (برآورد فاصله اطمینان) تفاضل میانگین دو جامعه ی آماری تخمین فاصله ای (برآورد فاصله اطمینان) نسبت موفقیت جامعه ی آماری تخمین فاصله ای (برآورد فاصله اطمینان) تفاضل نسبت موفقیت در دو جامعه ی آماری تعیین اندازه نمونه تخمین فاصله ای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

فیلم آموزشی ساختن فاصله اطمینان نسبت موفقیت جامعه

فیلم آموزشی ساختن فاصله اطمینان نسبت موفقیت جامعه در این فیلم آموزشی برآورد فاصله ای نسبت موفقیت جامعه را توضیح می دهیم و با ارائه چند مثال چگونگی ساختن فاصله اطمینان نسبت موفقیت جامعه را بررسی می کنیم. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان
تعداد صفحه(1):