آموزش آمار و نرم افزار های آماری

فروشگاه فایل های آموزشی آماری و نرم افزار های آماری

فیلم های آموزشی آزمون فرض ها

فیلم های آموزشی آزمون فرض ها در این فیلم های آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود . چه زمانی لازم است فرض آماری انجام شود فرض آماری چیست؟ فرض صفر چیست؟ فرض مقابل چیست؟ چگونه فرض صفر و فرض مقابل را مشخص می کنیم. ناحیه بحرانی چیست؟ سطح معنی داری چیست؟ خطای نوع اول چیست؟ خطای نوع دوم چیست؟ آزمون فرض آماری میانگین یک جامعه آزمون مقایسه میانگین دو جامعه آماری آزمون مقایسه زوجها آزمون فرض نسبت موفقیت در جامعه آزمون فرض مقایسه نسبت م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

فیلم آموزشی آزمون فرض آماری واریانس جامعه

فیلم آموزشی  آزمون فرض آماری واریانس جامعه در این فیلم آموزشی  آزمون فرض آماری واریانس جامعه را توضیح می دهیم و با ارائه چند مثال نحوه استفاده از آن را توضیح می دهیم   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی آزمون فرض نسبت موفقیت در جامعه

فیلم آموزشی  آزمون فرض نسبت موفقیت در جامعه در این فیلم آموزشی آزمون نسبت موفقیت در جامعه به صورت کامل توضیح داده می شود و در پایان با حل یک مثال روش انجام آزمون را بررسی می کنیم. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی آزمون فرض چیست؟ ناحیه بحرانی چیست؟

فیلم آموزشی  آزمون فرض چیست؟ ناحیه بحرانی چیست؟ در این فیلم آموزشی به مبحث آزمون فرض های آماری می پردازیم و مطالبی همچون چه زمانی لازم است فرض آماری انجام شود فرض آماری چیست؟ فرض صفر چیست؟ فرض مقابل چیست؟ چگونه فرض صفر و فرض مقابل را مشخص می کنیم. ناحیه بحرانی چیست؟ سطح معنی داری چیست؟ خطای نوع اول چیست؟ خطای نوع دوم چیست؟ و ...  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان
تعداد صفحه(1):