آموزش آمار و نرم افزار های آماری

فروشگاه فایل های آموزشی آماری و نرم افزار های آماری

فیلم آموزشی تعریف داده های گمشده نامعلوم در نرم افزار SPSS

فیلم آموزشی تعریف داده های گمشده نامعلوم در نرم افزار SPSS در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود . اطلاعات نامعلوم یا مقادیر گمشده چیست چگونه می توانیم اطلاعات نامعلوم را در نرم افزار SPSS تعریف کنیم. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی آشنایی مقدماتی با نرم افزار SPSS

فیلم آموزشی آشنایی مقدماتی با نرم افزار SPSS در این فیلم آموزشی موارد زیر SPSS توضیح داده می شود . نوار ابزار SPSS چیست؟ چگونه می توانیم نوار ابزار SPSS را به دلخواه خود مرتب کنیم. نوار وضعیت SPSS چیست؟ صفحه ویرایشگر داده ها دارای چه قسمت هایی است متغیر های خود را چگونه تعریف کنیم جامعه آماری چیست؟ واحد آماری چیست؟ عنصر یا عضو جامعه چیست؟ متغیر تصادفی چیست؟ انواع داده ها در SPSS چیست؟ چگونه می توانیم برای متغیر های خود برچسب تعریف کنیم. چگون ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

فیلم آموزشی وارد کردن داده های پرسشنامه ای در نرم افزار spss

فیلم آموزشی وارد کردن داده های پرسشنامه ای در نرم افزار spss   در این فیلم آموزشی نحوه ی وارد کردن انواع سوالات پرسشنامه ای را با ارائه مثال در نرم افزار spss توضیح می دهیم.  - سوالاتی که فرد جواب دهنده تنها می تواند یک گزینه را انتخاب کند - سوالاتی که فرد جواب دهنده می تواند هر تعداد گزینه را انتخاب کند - سوالاتی که فرد جواب دهنده درجه اهمیت و اولویت بندی خود را مشخص می کند  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی نمایش برچسب یا نام متغیر در خروجی Spss

فیلم آموزشی نمایش برچسب یا نام متغیر در خروجی Spss در این فیلم آموزشی به توضیح اینکه چگونه می توانیم در خروجی جداول در نرم افزار spss  به صورت دائم نمایش بر حسب نام متغیر یا برچسب متغیر و همچنین در قسمت مقادیر متغیر برچسب یا کد  داشته باشیم می پردازیم   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

به دست آوردن جدول فراوانی در نرم افزار SPSS

به دست آوردن جدول فراوانی در نرم افزار SPSS   در این فیلم آموزشی نحوه به دست آوردن جدول فراوانی در نرم افزار spss بررسی شده است و همچنین در پایان با توضیح کامل خروجی مطالبی همچون درصد و درصد تجمعی چیست و چه زمانی از آن استفاده می کنیم؟ توضیح داده شده است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

فیلم آموزشی محاسبه تقریبی آمار توصیفی در نرم افزار spss وزن دهی مشاهدات در نرم افزار spss

فیلم آموزشی محاسبه تقریبی آمار توصیفی در نرم افزار spss  وزن دهی مشاهدات در نرم افزار spss در این فیلم آموزشی نحوه ی محاسبه تقریبی آمار توصیفی ( میانگین، میانه، انحراف معیار، واریانس، خطای معیار، دامنه تغیرات، ماکسی موم و مینی موم، تعداد مشاهدات و چارک ها و صدک ها ) در نرم افزار spss توضیح داده می شود   همین طور نحوه وزن دهی مشاهدات در نرم افزار spss توضیح داده شده است. و همچنین نتایج و خروجی حاصل به صورت کامل توضیح داده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

فیلم آموزشی محاسبه آمار توصیفی در نرم افزار spss روش دوم

فیلم آموزشی محاسبه آمار توصیفی در نرم افزار spss روش دوم در این فیلم آموزشی نحوه محاسبه آمار توصیفی در نرم افزار spss را توضیح می دهیم آمار توصیفی عبارتند از میانگین میانه مد مجموع مشاهدات انحراف معیار واریانس دامنه تغیرات بزرگترین و کوچکترین مشاهده خطای معیار ضریب چولگی و ضریب کشیدگی چارک ها، صدک های دلخواه و تقسیم مشاهدات به چند قسمت مساوی همچنین توضیخات کاملی در خصوص خروجی نرم افزار ارائه شده است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(1):