آموزش آمار و نرم افزار های آماری

فروشگاه فایل های آموزشی آماری و نرم افزار های آماری

قیلم آموزشی مبانی احتمال و اصول شمارش

قیلم آموزشی مبانی احتمال و اصول شمارش در این فیلم آموزشی  موارد زیر  توضیح داده می شود احتمال چیست؟ احتمال عینی چیست؟ احتمال ذهنی چیست؟ آزمایش چیست؟ برآمد یا پیامد یک ازمایش چیست؟ فضای نمونه انواع فضای نمونه فضای نمونه محدود و نامحدود فضای نمونه گسسته و پیوسته پیشامد چیست؟ اشتراک دو پیشامد اجتماع دو پیشامد پیشامدهای ناسازگار پیشامدهای سازگار متمم یا مکمل پیشامدها فضای نمونه هم شانس احتمال یک پیشامد احتمال و فراوانی نسبی خوا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان
تعداد صفحه(1):