آموزش آمار و نرم افزار های آماری

فروشگاه فایل های آموزشی آماری و نرم افزار های آماری

فیلم آموزشی انجام آزمون ویلکاکسون برای یک جامعه در نرم افزار SPSS

فیلم آموزشی انجام آزمون ویلکاکسون  برای یک جامعه در نرم افزار SPSS  در این فیلم آموزشی نحوه ی انجام آزمون ویلکاکسون  برای یک جامعه در نرم افزار spss توضیح داده می شود و همچنین خروجی نرم افزار و نتایج حاصل به صورت کامل تحلیل می شود. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی انجام آزمون علامت برای یک جامعه در نرم افزار SPSS

 فیلم آموزشی انجام آزمون علامت برای یک جامعه در نرم افزار SPSS در این فیلم آموزشی نحوه ی انجام آزمون علامت برای یک جامعه در نرم افزار spss توضیح داده می شود و همچنین خروجی نرم افزار و نتایج حاصل به صورت کامل تحلیل می شود. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(1):