آموزش آمار و نرم افزار های آماری

فروشگاه فایل های آموزشی آماری و نرم افزار های آماری

فیلم آموزشی نحوه استفاده از جدول f فیشر

فیلم آموزشی  نحوه استفاده از جدول f فیشر در این فیلم آموزشی  نحوه استفاده از جدول f فیشر را توضیح می دهیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی مثال فاصله اطمینان واریانس جامعه و نحوه استفاده از جدول کای دو

 فیلم آموزشی مثال فاصله اطمینان  واریانس جامعه و نحوه استفاده از جدول کای دو در این  فیلم آموزشی با ارائه یک مثال روش ساختن فاصله اطمینان  واریانس جامعه و نحوه استفاده از جدول کای دو را توضیح می دهیم. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی ساختن فاصله اطمینان واریانس جامعه

فیلم آموزشی ساختن فاصله اطمینان واریانس جامعه در این فیلم آموزشی روش ساختن فاصله اطمینان واریانس جامعه را توضیح می دهیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی ساختن فاصله اطمینان تفاضل میانگین دو جامعه

فیلم آموزشی  ساختن فاصله اطمینان تفاضل میانگین دو جامعه در این فیلم آموزشی  ساختن فاصله اطمینان تفاضل میانگین دو جامعه را توضیح می دهیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی ساختن فاصله اطمینان میانگین جامعه

فیلم آموزشی ساختن فاصله اطمینان میانگین جامعه در این فیلم آموزشی ساختن فاصله اطمینان میانگین جامعه را توضیح می دهیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان
تعداد صفحه(1):