آموزش آمار و نرم افزار های آماری

فروشگاه فایل های آموزشی آماری و نرم افزار های آماری

فیلم آموزشی آزمون فرض آماری برای مقایسه واریانس دو جامعه

فیلم آموزشی  آزمون فرض آماری برای مقایسه واریانس دو جامعه در این فیلم آموزشی  آزمون فرض آماری برای مقایسه واریانس دو جامعه را توضیح می دهیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی آزمون فرض مقایسه نسبت موفقیت در دو جامعه آماری

 فیلم آموزشی  آزمون فرض مقایسه نسبت موفقیت در دو جامعه آماری در این  فیلم آموزشی  آزمون فرض مقایسه نسبت موفقیت در دو جامعه آماری را توضیح می دهیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی آزمون مقایسه زوجها آزمون قبل و بعد

فیلم آموزشی  آزمون مقایسه زوجها آزمون قبل و بعد در این فیلم آموزشی  آزمون مقایسه زوجها آزمون قبل و بعد را توضیح می دهیم. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل

فیلم آموزشی  آزمون مقایسه میانگین دو جامعه  مستقل در این فیلم آموزشی  آزمون مقایسه میانگین دو جامعه  مستقل توضیح داده می شود ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی آزمون فرض آماری میانگین یک جامعه

فیلم آموزشی  آزمون فرض آماری میانگین یک جامعه در این فیلم آموزشی  آزمون فرض آماری میانگین یک جامعه توضیح داده می شود ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان
تعداد صفحه(1):