آموزش آمار و نرم افزار های آماری

فروشگاه فایل های آموزشی آماری و نرم افزار های آماری

فیلم آموزشی تحلیل واریانس مقایسه آزمون شفه

فیلم آموزشی  تحلیل واریانس مقایسه آزمون شفه در این  فیلم آموزشی  در مبحث تحلیل واریانس روش مقایسه آزمون شفه را توضیح می دهیم. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

فیلم آموزشی تحلیل واریانس مقایسه تفاوت معنی دار راستین توکی hsd

 فیلم آموزشی  تحلیل واریانس مقایسه  تفاوت معنی دار راستین توکی hsd در این  فیلم آموزشی در مبحث  تحلیل واریانس روش مقایسه  تفاوت معنی دار راستین توکی hsd توصیح داده شده است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی تحلیل واریانس مقایسه کمترین تفاوت معنی دار LSD

فیلم آموزشی  تحلیل واریانس مقایسه کمترین تفاوت معنی دار LSD در این فیلم آموزشی  در مبحث تحلیل واریانس  روش مقایسه کمترین تفاوت معنی دار lsd را توضیح می دهیم. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی تحلیل واریانس دو عامله و اثر متقابل

فیلم آموزشی  تحلیل واریانس دو عامله و اثر متقابل در این فیلم آموزشی  تحلیل واریانس دو عامله و اثر متقابل توضیح و بررسی می شود ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(1):