آموزش آمار و نرم افزار های آماری

فروشگاه فایل های آموزشی آماری و نرم افزار های آماری

فیلم های آموزشی آمار توصیفی شاخص های مرکزی و پراکندگی

در این فیلم های آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود . محاسبه میانگین و میانگین وزنی محاسبه میانگین تقریبی جدول توزیع فراوانی محاسبه میانه محاسبه تقریبی میانه در جدول توزیع فراوانی محاسبه تقریبی مد درجدول توزیع فراوانی محاسبه تقریبی صدک و چارک درجدول توزیع فراوانی محاسبه واریانس محاسبه واریانس تقریبی در جدول توزیع فراوانی مثال برای محاسبه تقریبی واریانس در جدول فراوانی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

فیلم های آموزشی رگرسیون خطی ساده و همبستگی

فیلم های آموزشی رگرسیون خطی ساده و همبستگی در این فیلم های آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود . برازش خط رگرسیون به روش حداقل توانهای دوم خطا رگرسیون و استنباط آماری رگرسیون و تحلیل واریانس مثال برازش خط رگرسیون مثال آزمون و فاصله اطمینان شیب خط مثال آزمون و فاصله اطمینان عرض از مبدا مثال برای پیش بینی پاسخ یک مقدار معین مثال برای تحلیل واریانس در رگرسیون تشخیص مشاهده با نفوذ بالا خود همبستگی و آزمون دوربین واتسون ضریب تعین و ضریب هم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

فیلم آموزشی نمونه گیری و توزیعهای نمونه گیری

فیلم  آموزشی نمونه گیری و توزیعهای نمونه گیری در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود . پارامتر چیست؟ آماره چیست؟ توزیع نمونه گیری آماره چیست؟ چرا توزیع نمونه گیری آماره را به دست می اوریم؟ خواص مطلوب آماره ها (کدام آماره بهتر است؟) نااریب بودن چیست؟ (بدون تورش بودن) کارایی برآورد کننده چیست؟ mse چیست؟ قضیه حد مرکزی چیست؟ توزیع نمونه گیری نسبت موفقیت در نمونه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

فیلم آموزشی آزمون نیکویی برازش توزیع نرمال

فیلم آموزشی   آزمون نیکویی برازش توزیع نرمال در این فیلم آموزشی  با ارائه مثال نحوه ی انجام  آزمون نیکویی برازش توزیع نرمال را توضیح می دهیم. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

فیلم آموزشی مثال برای آزمون استقلال کای دو ( کای مربع)

فیلم آموزشی   مثال برای آزمون استقلال کای دو ( کای مربع) در این فیلم آموزشی   با ارائه یک مثال  آزمون استقلال کای دو ( کای مربع) را توضیح می دهیم. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی آزمون استقلال کای دو ( کای مربع)

فیلم آموزشی   آزمون استقلال کای دو ( کای مربع) در این فیلم آموزشی   آزمون استقلال کای دو ( کای مربع) را توضیح می دهیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی نحوه استفاده از جدول f فیشر

فیلم آموزشی  نحوه استفاده از جدول f فیشر در این فیلم آموزشی  نحوه استفاده از جدول f فیشر را توضیح می دهیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی مثال فاصله اطمینان واریانس جامعه و نحوه استفاده از جدول کای دو

 فیلم آموزشی مثال فاصله اطمینان  واریانس جامعه و نحوه استفاده از جدول کای دو در این  فیلم آموزشی با ارائه یک مثال روش ساختن فاصله اطمینان  واریانس جامعه و نحوه استفاده از جدول کای دو را توضیح می دهیم. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی ساختن فاصله اطمینان واریانس جامعه

فیلم آموزشی ساختن فاصله اطمینان واریانس جامعه در این فیلم آموزشی روش ساختن فاصله اطمینان واریانس جامعه را توضیح می دهیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی ساختن فاصله اطمینان تفاضل میانگین دو جامعه

فیلم آموزشی  ساختن فاصله اطمینان تفاضل میانگین دو جامعه در این فیلم آموزشی  ساختن فاصله اطمینان تفاضل میانگین دو جامعه را توضیح می دهیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان
تعداد صفحه(3):