آموزش آمار و نرم افزار های آماری

فروشگاه فایل های آموزشی آماری و نرم افزار های آماری

فیلم آموزشی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار SAS

فیلم آموزشی انجام آزمون میانگین  یک جامعه در نرم افزار SAS     در این فیلم آموزشی نحوه ی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار SAS توضیح داده می شود و همچنین خروجی نرم افزار و نتایج حاصل به صورت کامل تحلیل می شود. در فیلم دوم توزیع میانگین نمونه در حالت های مختلف بررسی می شود. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی محاسبه آمار توصیفی در نرم افزار SAS

فیلم آموزشی محاسبه آمار توصیفی در نرم افزار SAS در این فیلم آموزشی نحوه ی محاسبه آمار توصیفی ( میانگین، میانه، انحراف معیار، واریانس، خطای معیار، دامنه تغیرات، ماکسی موم و مینی موم، تعداد مشاهدات و ضریب تغیرات )  در نرم افزار SAS توضیح داده می شود و همچنین نتایج و خروجی حاصل به صورت کامل توضیح داده شده است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(1):