آموزش آمار و نرم افزار های آماری

فروشگاه فایل های آموزشی آماری و نرم افزار های آماری

فیلم آموزشی تعریف داده های گمشده نامعلوم در نرم افزار SPSS

فیلم آموزشی تعریف داده های گمشده نامعلوم در نرم افزار SPSS در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود . اطلاعات نامعلوم یا مقادیر گمشده چیست چگونه می توانیم اطلاعات نامعلوم را در نرم افزار SPSS تعریف کنیم. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی آشنایی مقدماتی با نرم افزار SPSS

فیلم آموزشی آشنایی مقدماتی با نرم افزار SPSS در این فیلم آموزشی موارد زیر SPSS توضیح داده می شود . نوار ابزار SPSS چیست؟ چگونه می توانیم نوار ابزار SPSS را به دلخواه خود مرتب کنیم. نوار وضعیت SPSS چیست؟ صفحه ویرایشگر داده ها دارای چه قسمت هایی است متغیر های خود را چگونه تعریف کنیم جامعه آماری چیست؟ واحد آماری چیست؟ عنصر یا عضو جامعه چیست؟ متغیر تصادفی چیست؟ انواع داده ها در SPSS چیست؟ چگونه می توانیم برای متغیر های خود برچسب تعریف کنیم. چگون ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

فیلم آموزشی مقایسه گروه ها و زیر گروه ها در نرم افزار spss

فیلم آموزشی مقایسه گروه ها و زیر گروه ها در نرم افزار spss در این فیلم آموزشی نحوه ی مقایسه گروه ها و زیر گروه ها در نرم افزار spss توضیح داده می شود . زمانی که قصد داریم شاخص های مختلف آماری را در گروه های مختلف به دست آوریم به عنوان مثال خیلی از مواقع بیان می شود که حقوق دریافتی آقایان بیشتر از حقوق دریافتی خانم ها است این مورد را به چه صورت می توانیم در نرم افزار SPSS به دست آوریم. در خیلی از مطالعات لازم است که شاخص های مختلف آماری را در گروه های م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

فیلم آموزشی تحلیل واریانس طرح بلوکی کامل تصادفی شده در نرم افزار SPSS

فیلم آموزشی تحلیل واریانس  طرح بلوکی کامل تصادفی شده در نرم افزار SPSS در این فیلم آموزشی نحوه ی آزمون تحلیل واریانس طرح بلوکی کامل تصادفی شده در نرم افزار spss توضیح داده می شود و همچنین خروجی نرم افزار و نتایج حاصل به صورت کامل تحلیل می شود. در این فیلم آموزشی موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد.  طراحی آزمایش  نحوه ورود کردن داده ها ی تحلیل واریانس طرح بلوکی کامل تصادفی شده  آیا جدا کردن اثر بلوک ها بر روی نتایج تاثیر دارد؟ روش محاسبه r squared آر 2 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

فیلم آموزشی وارد کردن داده های پرسشنامه ای در نرم افزار spss

فیلم آموزشی وارد کردن داده های پرسشنامه ای در نرم افزار spss   در این فیلم آموزشی نحوه ی وارد کردن انواع سوالات پرسشنامه ای را با ارائه مثال در نرم افزار spss توضیح می دهیم.  - سوالاتی که فرد جواب دهنده تنها می تواند یک گزینه را انتخاب کند - سوالاتی که فرد جواب دهنده می تواند هر تعداد گزینه را انتخاب کند - سوالاتی که فرد جواب دهنده درجه اهمیت و اولویت بندی خود را مشخص می کند  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی تحلیل واریانس یک طرفه در نرم افزار spss آنالیز واریانس آزمون برابری میانگین چند جامعه مستقل

فیلم آموزشی تحلیل واریانس یک طرفه  در نرم افزار spss آنالیز واریانس  آزمون برابری میانگین چند جامعه مستقل  در این فیلم آموزشی نحوه ی آزمون برابری میانگین چند جامعه مستقل تحلیل واریانس یک طرفه آنالیز واریانس در نرم افزار spss توضیح داده می شود و همچنین خروجی نرم افزار و نتایج حاصل به صورت کامل تحلیل می شود. در این فیلم آموزشی موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد.  تحلیل واریانس چیست؟  عامل چیست؟  تیمار چیست؟  تکرار چیست؟  فرضیات لازم برای تحلیل واریانس  آنحوه ورود کر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود فیلم آموزشی شمارش پاسخ ها جدول متقاطع آزمون استقلال در نرم افزار SPSS

دانلود فیلم آموزشی شمارش پاسخ ها جدول متقاطع آزمون استقلال در نرم افزار SPSS   در این فیلم آموزشی نحوه ی شمارش پاسخ ها جدول متقاطع آزمون استقلال در نرم افزار spss توضیح داده می شود و همچنین خروجی نرم افزار و نتایج حاصل به صورت کامل تحلیل می شود. وقتی بخواهیم رابطه بین دو متغیر کیفی را بررسی کنیم از جدول متقاطع Crosstabulation استفاده می کنیم. جدول متقاطع جدولی است که برای نمایش تعداد ترکیب های مختلف مقادیر دو یا چند متغیر مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال می ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

فیلم آموزشی انجام آزمون فرضیه مقایسه میانگین دو جامعه مستقل در نرم افزار SPSS

فیلم آموزشی انجام آزمون فرضیه مقایسه میانگین دو جامعه مستقل در نرم افزار SPSS   در این فیلم آموزشی نحوه ی انجام آزمون فرضیه مقایسه میانگین دو جامعه مستقل در نرم افزار SPSS توضیح داده می شود و همچنین خروجی نرم افزار و نتایج حاصل به صورت کامل تحلیل می شود.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار SPSS

 فیلم آموزشی انجام آزمون میانگین  یک جامعه در نرم افزار SPSS در این فیلم آموزشی نحوه ی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار SPSS توضیح داده می شود و همچنین خروجی نرم افزار و نتایج حاصل به صورت کامل تحلیل می شود. در فیلم دوم توزیع میانگین نمونه در حالت های مختلف بررسی می شود ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فیلم آموزشی انجام آزمون ویلکاکسون برای یک جامعه در نرم افزار SPSS

فیلم آموزشی انجام آزمون ویلکاکسون  برای یک جامعه در نرم افزار SPSS  در این فیلم آموزشی نحوه ی انجام آزمون ویلکاکسون  برای یک جامعه در نرم افزار spss توضیح داده می شود و همچنین خروجی نرم افزار و نتایج حاصل به صورت کامل تحلیل می شود. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان
تعداد صفحه(2):